MAS 075: Bernard-Henri Lévy

by nasebohren

Bernard-Henri Lévy:  Ein Wolf im Schafspelz ‘spielt’ Kriegshetzer.

Bernard-Henri Lévy: A wolf in sheep’s clothing ‘plays’ warmongers.

Bernard-Henri Lévy: Un loup déguisé en mouton ‘joue’ les fauteurs de guerre.

@mAs_pAiNt 2011

Advertisements